VRTANÉ STUDNY

vrtné práce Uvažujete o vlastním zdroji kvalitní vody? Chcete ušetřit a dostat za své peníze maximální kvalitu, profesionální provedení, individuální přístup a to vše pod stálým dohledem hydrogeologa? Potřebujete poradit, nebo zařídit vše potřebné k provedení vlastní studny? Nemáte na to čas, nebo si nejste jisti tím, co všechno k tomu budete potřebovat a máte obavu, že bude vše dlouho trvat? Ve skutečnosti to není tak hrozné jak se zdá a s profesionály jako jsme my to zvládnete velmi snadno. Nechte to na nás v rozsahu jaký si určíte Vy sami a my to pro Vás vše zařídíme a uděláme. Nabízíme Vám kompletní služby od „A“ do „Z“ a to vše z jedné ruky přímo od nás. Naše soběstačnost a komplexnost nám umožnuje nabídnout Vám, našim zákazníkům maximální servis, kvalitu, záruku a zajímavou konečnou cenu. Více o našich službách se dočtete na stránkách o nás a služby. V případě zájmu, nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás…

 

 

PROVÁDÍME:

 • vyhledání vhodného umístění budoucího vodního zdroje (v případě objednání realizace vrtané studny od nás je vyhledání zdarma, jinak na objednávku)
 • vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení k vodním dílům (v případě objednání realizace vrtané studny od nás poskytujeme zajímavé slevy, jinak na objednávku)
 • vrtaná studna – průměr 195/140 mm   (nejčastější a nejoptimálnější varianta vhodná pro RD, chaty apod.)
 • vrtaná studna – průměr 220/160 mm  (varianta vhodná pro hromadné odběry, nebo s nároky na vyšší odebírané množství podzemní vody – finančně náročnější)
 • vrtaná studna – průměr 241/160 mm   (méně používaná varianta vhodná tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na vydatnost zdroje –  obce, ZD – finančně náročné)
 • vystrojení vrtu kvalitní silnostěnnou zárubnicí PVC-U s atestem na pitnou vodu
 • kompletní zápažnicové úpravy – obsyp aktivní části vrtu kačírkem,  jílování bentonitem (odtěsnění balastních vod), případně také betonáž či cementace
 • vyčištění vrtu (provádíme bezprostředně po vyhloubení vrtu ještě před jeho vystrojením – pouze v ojedinělých případech se provádí znovu až po vystrojení vrtu)
 • hydrodynamické zkoušky (na objednávku)

GARANTUJEME:

 • zajištění potřebné vydatnosti  v závislosti na účelu vrtané studny a tím zákonného nároku na čerpaný objem vody
 • zdravotní bezzávadnost použitých materiálů
 • ekologičnost

NABÍZÍME:

 • velmi zajímavé ceny
 • individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • velké průměry vrtu a jeho výstroje u našich studní umožňují aplikaci větší tloušťky filtrační vrstvy (kačírku) v obsypu vrtu, čímž je garantována velmi dlouhá životnost vrtu a čistá voda bez přítomnosti mechanických nečistot (POZOR na tzv. „levné“vrty vrtných průměrů 165 mm a menších. U těchto vrtů toho nelze dosáhnout, vrty mají následně výrazně kratší životnost mnohem horší hydraulické parametry. Rovněž nesplňují zákonné technické parametry na výstroj jímacích objektů dle ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody, např. ohledně minimální tloušťky vrstvy obsypu, kdy platí min. tloušťka 60 mm pro obsyp o zrnitosti 1-4 mm a 70 mm pro obsyp frakce 4-12 mm). Takové vrty se Vám ve výsledku mohou pěkně prodražit.
 • komplexní služby od vyhledání zdroje vody, vyhotovení projektové dokumentace a hydrogeologického posouzení, přes vlastní realizaci studny až po zajištění kolaudace vodního zdroje – a to vše pouze našimi vlastními prostředky. Dokážeme tak zákazníkovi zajistit maximální komfort a především velmi zajímavou cenu a záruku na provedené práce
 • všechny naše práce jsou prováděny pod stálým odborným dohledem hydrogeologa – odpovědného řešitele geologických prací, který je osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby
 • našimi zákazníky pro vrtané studny jsou majitelé rodinných domů, chat, zahrádek, zemědělská družstva, obce, sportovní kluby, stavební firmy, průmyslové závody – všichni, kdo potřebují zajistit dostatek kvalitní vody
 • vrtané studny provádíme ve všech typech geologického prostředí (od nezpevněných hornin až po tvrdé skalní podloží)
 • pro výstroj našich vrtů používáme materiály pouze té nejvyšší kvality (silnostěnné zárubnice s atestem k použití pro pitnou vodu, tovární perforací, spojováním hrdlovým spojem či závitem, kvalitní praný kačírek, kvalitní jílové směsi atd.)
 • pouze zákazník si určí rozsah prací a služeb, které si u nás objedná a nechá provést
  ke všem zákazníkům přistupujeme zcela individuálně a vždy se snažíme maximálně vyjít vstříc tak, aby obě strany byly spokojeny s konečným výsledkem
 • všechny naše práce jsou prováděny zcela legálně (na rozdíl od nezanedbatelné části podnikatelských subjektů nabízejících rovněž realizaci vrtaných studní), tj. disponujeme všemi potřebnými oprávněními dle geologického a živnostenského zákona. O tom se můžete přesvědčit zde. Více o této problematice hovoříme zde.

Vrtané studny provádíme vlastní moderní  a účinnou vrtnou technikou metodou rotačně-příklepného vrtání ponorným kladivem se vzduchovým, nebo vodním výplachem a to ve všech typech horninového prostředí a geologických podmínkách. V naší nabídce naleznete vrtané studny různých dimenzí a provedení s vrtaným průměrem 195 – 241 mm a výstrojí 140- 160 mm. Přesná volba optimálního řešení závisí vždy na konkrétních hydrogeologických poměrech lokality, účelu pro který má vrtaná studna sloužit, finančních možnostech zákazníka a také na dispozičních podmínkách. S tímto Vám velice rádi odborně poradíme a navrhneme pro Vás to nejlepší řešení, neváhejte nás kontaktovat zde. Samozřejmostí je návštěva u Vás na lokalitě, rekognoskace terénu, vyhledání vhodného umístění budoucí studny za použití kombinace odborných metod a metody biodetekce (proutkaření), zpracování kompletní dokumentace pro stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod.

POSTUP PŘI REALIZACI VRTANÉ STUDNY

Provedení vrtané i kopané studny je s účinností od. 1.1.2019 možné až po získání povolení vodoprávního úřadu! Zahájení vrtných prací je tedy podmíněno vydáním stavebního povolení vodoprávního úřadu (viz.zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který byl novelizován zákonem č. 113/2018 Sb.).

 1. Váš kontakt s námi – zjištění vstupních informací, předběžné zhodnocení a návrh možností. V případě vzájemné dohody následuje krok 2.
 2. Návštěva lokality    – rekognoskace terénu, vyhledání vhodného umístění budoucí studny, volba vhodné vrtné technologie a předběžný návrh technických parametrů budoucího vtu (hloubka, průměr, výstroj), volba doplňkových a navazujících služeb (projektová dokumentace, osazení vrtu do šachtice, realizace vodovodní přípojky, odběry a analýza vzorků apod.). Následuje vytvoření cenové nabídky.
 3. Dohodnutí termínu realizace, závazná objednávka služeb, uzavření smlouvy atd.
 4. Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení + zajištění vyjádření správců inženýrských sítí (ČEZ, CETIN, plyn?) a stanoviska správce povodí (Povodí Vltavy s.p.)
 5. Podání PD a souvisejících podkladů na vodoprávní úřad se žádosti o vydání stavebního povolení – výsledkem stavebního řízení by mělo být vydání pravomocného stavebního povolení na studnu.
 6. Fyzická realizace vrtu,  vrtné práce – vlastní realizace vrtané studny.
 7. Úprava zhlaví vrtu, osazení vrtu do šachtice (volitelné na objednávku).
 8. Instalace čerpací techniky do vrt + zprovoznění (volitelné na objednávku).     

Jestli bude studna vrtaná vhodná právě na Vašem pozemku? Na tuto otázku nehledejte odpověď u sebe, konzultace s odborníkem je v tomto případě nezbytná, více na stránce zde.

 VYUŽITÍ VRTANÉ STUDNY

Vrtané studny představují v dnešní době nejběžnější a také nejefektivnější způsob jímání podzemní vody pro zásobování vodou chat, chalup, rodinných domků, stejně tak jako velkých podniků a obcí. Důvody pro realizaci vlastní vrtané studny bývají různé. Od čistě technických, kdy v okolí zájmové nemovitosti žádný jiný zdroj vody jednoduše není dostupný (např. veřejný vodovod), přes důvody čistě ekonomické, což je v kontextu plánu MŽP ČR až na čtyřnásobné zdražení odběru vody z veřejných vodovodů velice aktuálním tématem.  Plánované zdražování vody se však netýká odběrů podzemní vody z tzv. individuálních zdrojů, kterými jsou i vrtané a kopané studny využívané pro zásobování pitnou i užitkovou vodou pro jednotlivé odběratele. Proto je třeba pohlížet na realizaci vlastní studny ne jako na zbytečný výdaj, ale jako na dlouhodobou investici, která se Vám zcela jistě vyplatí. Rychlost návratnosti této investice je mimo jiné přímo úměrná objemu odebrané vody. Čím větší spotřebu vody máte, tím více se Vám vlastní zdroj vody vyplatí.

 KONSTRUKCE VRTANÉ STUDNY:

Vrtané studny hloubíme vlastní moderní vrtnou soupravou metodou nárazovo-točivého vrtání ponorným kladivem za použití vzduchového výplachu. Alternativně lze v odůvodněných případech použít metody rotačního vrtání pomocí jádrovek, třílistých dlát a nebo spirál.

Základní technické nároky na konstrukci a provedení vrtané studny závazně upravuje norma ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody.

Vrtný průměr
Průměr hloubeného otvoru pro vrtanou studnu je volen v závislosti na několika různých předpokladech. Mezi ty zásadní patří místní geologické poměry, budoucí účel studny a musí být zvolen s ohledem k celkovému využití studny. V úvahu se musí vzít potřebná hloubka vrtu, tloušťka obsypu a těsnění a vnější průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpacího zařízení. Nejčastějším a obvykle optimálním profilem pro vrtání studní je průměr 191–280 mm Bohužel se v dnešní době ještě často hloubí vrty o průměru 120–150 mm (tzv.trojnožkou) a zapouští se do nich tenkostěnná trubka z PVC průměru 110 mm. Jelikož tyto vrty konstrukčně neodpovídají normě, potýkají se často s kalnou vodou, se sníženou životností a haváriemi a u nás se s nimi rozhodně nesetkáte.

Vystrojení

 • Vnitřní pažnice/zárubnice: Vlastní stvol vrtané studny vystrojujeme speciálními pažnicemi PVC-U (modré), které splňují hygienické požadavky a mají atest na použití pro pitnou vodu. Průměr pažnice se navrhuje v souladu s celou konstrukcí vrtu; obvyklý je průměr 140 mm při průměru vrtání 195 mm, přičemž za minimální průměr výstroje vrtaných studní je možné považovat 125 mm. Méně častěji (u vrtů pro větší odběry) používáme výstroj zárubnicemi o průměru 160 mm. V úsecích určených hydrogeologem se střídají úseky s plnou stěnou a úseky s perforací (otvory). V úseku od ustálené hladiny podzemní vody až mírně nad terén se vrt osazuje zásadně pažnicí s plnou stěnou, aby vrt mohl být dostatečně tamponován (zatěsněn) proti průniku balastních mělkých, nebo povrchových vod.  Pažnice musí být ve vyhloubeném otvoru umístěna centricky a u dna studny ukončena plnou částí, tzv. kalníkem, který plní funkci kalové jímky.
 • Vnější ochranná pažnice: Používáme kvalitní silnostěnné ocelové trubky, které se spojují svařovánímHlavním účelem účelem jejich použití je mechanicky stabilizovat stěnu vrtu pomocí ocelové pažnice tak, aby nebyl zemní tlak přenášen na vnitřní plastovou zárubnici a nedošlo k jejímu poškození. Používá se v nezpevněných, nesoudržných či jinak problematických partiích horninového prostředí a to v nadloží hornin ve kterých je situován vlastní kolektor podzemní vody. Typickým příkladem jsou třeba několik metrů mocné polohy jílovitých, štěrkovitých či písčitých sedimentů situovaných nad skalním (zvodnělým) prostředím. Přes celou tuto partii je nutné aplikovat ochrannou pažnici, jinak hrozí riziko poškození vnitřní zárubnice střihem, což v důsledku může způsobit ztrátu celého vrtu. Naše společnost disponuje speciální technikou, která aplikaci ochranné ocelové pažnice do vrtu umožňuje. 

  V případě zárubnic PVC-U pro vrtané studny je potřeba se zaměřit také ještě na způsob spojování jednotlivých zárubnic (trubek). Existují dvě možnosti spojení:

  • hrdlovým spojem – zárubnice se do sebe zasadí na volno a spojení obou zárubnic se provede následně nýtováním.

  Jedná se o levnější a používanější typ výstroje pro vrtané studny, lze ho bezpečně použít pro většinu typů geologického prostředí, vyjma silně rozrušených hornin, nebo při velké mocnosti (několik desítek metrů) nadložních nesoudržných hornin (např. tekuté písky, rozbředavé jíly apod.)

  • závitovým spojem – používají se různé typy závitů v závislosti na dimenzi zárubnice

  Tento typ výstroje již představuje vyšší třídu ve způsobu provedení vystrojení vrtu a požívá se všude tam, kde jsou kladeny vyšší nároky na pevnost spoje (náročné geologické podmínky, nebo při vrtání metodou tzv. duplexu).

  U všech zárubnic je samozřejmostí uzavření vrtu proti nežádoucí manipulaci cizích osob.

 • Obsyp | Filtr
  Prostor mezi vnitřní pažnicí a stěnou vrtu (mezikruží) musí být vyplněn filtrační vrstvou, tzv. obsypem. K tomu  používáme čisté, tříděné říční kamenivo (vodárenský štěrk, zpravidla frakce 4–8 mm). Tloušťka a zrnitost obsypu se volí ve vztahu k charakteru zvodněného prostředí a úpravy vtokových otvorů pažnice. U příliš tenké vrstvy obsypu dochází k jejímu zalepení, kalení vody, snížení vydatnosti a životnosti vrtu.
 • Těsnění 
  Pažnice v horní části vrtu musí být opatřeny těsněním (cement, těsnící jíly, speciální těsnící bentonit) proti vnikání povrchové vody do studny.  Nejmenší tloušťka těsnění je 30 mm.
 • Úprava zhlaví | Manipulační šachta
  Zhlaví vrtané studny musí být upraveno manipulační šachtou (plastovou, betonovou) v souladu s normou ČSN 75 5115. Jejím úkolem je mimo jiné ochránit ústí vrtu a bezpečně zabránit vnikání nečistot nebo povrchové vody do studny.