§! Na co si dát pozor aneb víte, že…..

1)

Realizace vrtaných i kopaných studní, jakožto vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod patří podle §§ 2, 3, 6, 9 a 10 zákona o geologických pracích č.62/1988 Sb. mezi tzv. geologické práce, které jsou oprávněny projektovat, provádět a vyhodnocovat pouze ty fyzické a právnické osoby, splňující podmínky stanovené právními předpisy, u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat? Takovou osobou je podle zákona pouze tzv.“odpovědný řešitel geologických prací„, který obdržel osvědčení MŽP ČR a je oprávněn užívat kulatého úředního razítka s velkým státním znakem ČR.

2) 

Provádění geologických prací patří podle §§ 23 a 24  a přílohy č.2 živnostenského zákona č.455/1991 Sb. mezi tzv. vázané živnosti u nichž je povolení k podnikání přímo podmíněno a vázáno na osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního prostředí ČR?

Vždy si proto ověřte, zda Vámi vybraná firma či živnostník:

a) Disponuje platným živnostenským oprávněním provádět geologické práce (mezi které patří i vrtání a hloubení studní). To znamená, že musí mít vydáno živnostenské oprávnění na ohlašovací živnost vázanou – geologické práce.

!! Bez tohoto oprávnění se jedná o nedovolené podnikání se všemi právními důsledky, které z toho plynou a to jak pro dodavatele takových prací, tak i pro jeho odběratele, tj. pro Vás !

Zda daný subjekt takovým oprávněním disponuje si můžete ověřit zde:  živnostenský rejstřík

Naše společnost tímto oprávněním samozřejmě disponuje, ověřit si to můžete zde:  TERRAexpert s.r.o.

b) Má pro svoji činnost dostatečné odborné předpoklady, praktické zkušenosti a odpovídající technické vybavení. Činnost takového subjektu musí být prokazatelně zaštítěna odpovědnou osobou s odbornou způsobilostí projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce s osvědčením MŽP ČR.

Naše společnost tuto podmínku zcela splňuje o čemž se můžete přesvědčit zde: Odbornost