PROJEKTY A POSUDKY

PROJEKTY a POSUDKY-finalPotřebujete zlegalizovat Vaši vrtanou, nebo kopanou studnu? Potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci a hydrogeologické posouzení pro stavební a vodoprávní úřad, aby jste mohli požádat o stavební povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami? Potřebujete nějaký jiný odborný posudek, rešerši, projekt? Chcete pouze projekt a posudek a nebo také rovnou i vybudování nové studny? Samozřejmostí je dodání našich služeb od „A“ do „Z“ – tj. od projektu, přes realizaci až po kolaudaci. To vše Vám velmi rádi rychle a kvalitně zajistíme a to vše vlastními silami z jedné ruky přímo od nás… Více o našich službách se dočtete na stránce služby. V případě zájmu, nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás…

 

 

crop-543068-paragrafProč musí být na studnu povolení?

STUDNY:

  • Jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • Jsou dokonce speciálními stavbami – vodními díly dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb. ve znění dalších předpisů (dále jen vodní zákon)
  • Podle stejného § vodního zákona jde o vodní díla především sloužící k nakládání s vodami
  • Podle § 15 odst. 1 vodního zákona je k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, nebo k jejich odstranění, třeba stavební povolení vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu. Vodní zákon dále říká, že slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze vodní dílo povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla. V § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona se jednoznačně uvádí, že povolení k nakládání s podzemními vodami je třeba k jejich odběru.
  • Realizaci studní mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí.

1. Stavební povolení musí mít všechny studny zřízené po 1.1.1955. V současné době jsou příslušnými úřady vodoprávní úřady (pro studny sloužící pro individuální zásobování vodou jsou to pověřené obecní úřady, pro právnické osoby, hromadné zásobování atd. jsou to obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbory životního prostředí. Pro územní řízení, které předchází stavebnímu řízení, jsou to příslušné stavební úřady). Studny zřízené před 1.1.1955 se považují za stavebně povolené. Pokud současný vlastník má k dispozici např. stavební povolení rodinného domku, jehož součástí je i studna jako zdroj pro zásobování vodou, je toto dostačující. Vodoprávním úřadům postačí i jiný – vypovídající doklad, případně i čestné prohlášení apod.

2. Protože u podzemních vod neexistuje obecné užívání, pro veškeré odběry podzemní vody musí být povolení k odběru (to vydává vodoprávní úřad – v současné době stejný jako v bodě 1). Výjimkou jsou odběry ze studní zřízené před datem 1.1.1955, které se považují za povolené.

3. pokud je užívána studna bez stavebního povolení – podléhá sankcím „jako černá stavba“ podle stavebního zákona. Osoba vlastnící a užívající takovou studnu musí požádat o její dodatečné povolení (stavební)

4. pokud je odebíraná podzemní voda bez platného povolení k odběru nebo v rozporu s ním (neplní se podmínky, odebírá se větší než povolené množství apod.), vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uloží pokutu za každý neoprávněně odebraný m3 podzemní vody ve výši 50 Kč. Minimální pokuta je 5 000 Kč. Pokuta může být uložena zpětně, nejdéle však 3 roky.

Dokumentaci Vám vypracujemekontrola-legislativy

V případě, že máte dostatek volného času a chuti na běhání po úřadech a vyřídit si povolení na studnu sami, rádi Vám vypracujeme dokumentaci, bez které se neobejdete.

Hydrogeologický posudek, stejně tak jako umístění a návrh studny pro Vás provede náš hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti a 15-ti letou praxí v oboru hydrogeologie.

Projektovou dokumentaci pro Vás vypracuje autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb.  Seznam podkladů, které budeme od Vás pro vypracování dokumentace potřebovat, Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Povolení na studnu Vám vyřídímedbcdc4c3a177fdaf4f3b515e0c2a962a

Vyřízení územního rozhodnutí na umístění stavby studny, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami je poměrně náročný proces, často složitější než zajištění stavebního povolení na rodinný domek. My Vás této nepříjemné povinnosti rádi ušetříme. Umíme Vaši „Žádosti o povolení k odběru podzemních vod a stavebního povolení ke studni“ podat za Vás již do pěti pracovních dnů od vyhotovení dokumentace.

Potřebujeme od Vás pouze toto v originále:

  • snímek katastrální mapy dotčeného pozemku
  • výpis listu vlastnictví dotčeného pozemku
  • částečný výpis listů vlastnictví sousedních pozemků
  • ověřené plné moci k zastupování od všech vlastníků dotčeného pozemku
 

Kontaktujte nás

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, případně nám pošlete svoji poptávku.