VRTANÉ STUDNY

vrtné práce Uvažujete o vlastním zdroji kvalitní vody? Chcete ušetřit a dostat za své peníze maximální kvalitu, profesionální provedení, individuální přístup a to vše pod stálým dohledem hydrogeologa? Potřebujete poradit, nebo zařídit vše potřebné k provedení vlastní studny? Nemáte na to čas, nebo si nejste jisti tím, co všechno k tomu budete potřebovat a máte obavu, že bude vše dlouho trvat? Ve skutečnosti to není tak hrozné jak se zdá a s profesionály jako jsme my to zvládnete velmi snadno. Nechte to na nás v rozsahu jaký si určíte Vy sami a my to pro Vás vše zařídíme a uděláme. Nabízíme Vám kompletní služby od „A“ do „Z“ a to vše z jedné ruky přímo od nás. Naše soběstačnost a komplexnost nám umožnuje nabídnout Vám, našim zákazníkům maximální servis, kvalitu, záruku a zajímavou konečnou cenu. Více o našich službách se dočtete na stránkách o nás a služby. V případě zájmu, nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás…

 

PROVÁDÍME:

 • vyhledání vhodného umístění budoucího vodního zdroje (v případě objednání realizace vrtané studny od nás je vyhledání zdarma, jinak na objednávku)
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení k vodním dílům (v případě objednání realizace vrtané studny od nás poskytujeme zajímavé slevy, jinak na objednávku)
 • vrtaná studna – průměr 195/140 mm
 • vrtaná studna – průměr 195/125 mm
 • vrtaná studna – průměr 220/140 mm
 • vrtaná studna – průměr 220/160 mm
 • vrtaná studna – průměr 241/160 mm
 • vystrojení vrtu kvalitní silnostěnnou zárubnicí PVC-U s atestem na pitnou vodu
 • kompletní zápažnicové úpravy – obsyp aktivní části vrtu kačírkem,  jílování (odtěsnění balastních vod), případně také betonáž či cementace
 • vyčištění vrtu
 • hydrodynamické zkoušky

GARANTUJEME:

 • zajištění potřebné vydatnosti  v závislosti na účelu vrtané studny a tím zákonného nároku na čerpaný objem vody
 • zdravotní bezzávadnost použitých materiálů
 • ekologičnost

NABÍZÍME:

 • velmi zajímavé ceny
 • individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • velké vrtné průměry našich studní umožňují aplikaci větší tloušťky filtrační vrstvy (kačírku) v obsypu vrtu, čímž je garantována velmi dlouhá životnost vrtu a čistá voda bez přítomnosti mechanických nečistot (POZOR na tzv. „levné“vrty vrtných průměrů 165 mm a menších. U těchto vrtů toho nelze dosáhnout, vrty mají následně výrazně kratší životnost mnohem horší hydraulické parametry. Rovněž nesplňují zákonné technické parametry na výstroj jímacích objektů dle ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody, např. ohledně minimální tloušťky vrstvy obsypu, kdy platí min. tloušťka 60 mm pro obsyp o zrnitosti 1-4 mm a 70 mm pro obsyp frakce 4-12 mm). Takové vrty se Vám ve výsledku mohou pěkně prodražit.
 • komplexní služby od vyhledání zdroje vody, vyhotovení projektové dokumentace a hydrogeologického posouzení, přes vlastní realizaci studny až po zajištění kolaudace vodního zdroje – a to vše pouze našimi vlastními prostředky. Dokážeme tak zákazníkovi zajistit maximální komfort a především velmi zajímavou cenu a záruku na provedené práce
 • všechny naše práce jsou prováděny pod stálým odborným dohledem hydrogeologa – odpovědného řešitele geologických prací, který je osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby
 • našimi zákazníky pro vrtané studny jsou majitelé rodinných domů, chat, zahrádek, zemědělská družstva, obce, sportovní kluby, stavební firmy, průmyslové závody – všichni, kdo potřebují zajistit dostatek kvalitní vody
 • vrtané studny provádíme ve všech typech geologického prostředí (od nezpevněných hornin až po tvrdé skalní podloží)
 • pro výstroj našich vrtů používáme materiály pouze té nejvyšší kvality (silnostěnné zárubnice s atestem k použití pro pitnou vodu, tovární perforací, spojováním závitem či hrdlovým spojem, kvalitní praný kačírek, kvalitní jílové směsi atd.)
 • pouze zákazník si určí rozsah prací a služeb, které si u nás objdená a nechá provést
  ke všem zákazníkům přistupujeme zcela individuálně a vždy se snažíme maximálně vyjít vstříc tak, aby obě strany byly spokojeny s konečným výsledkem
 • všechny naše práce jsou prováděny zcela legálně (na rozdíl od nezanedbatelné části podnikatelských subjektů nabízejících rovněž realizaci vrtaných studní), tj. disponujeme všemi potřebnými oprávněními dle geologického a živnostenského zákona. O tom se můžete přesvědčit zde. Více o této problematice hovoříme zde.

Vrtané studny provádíme vlastní moderní  a účinnou vrtnou technikou metodou rotačně-příklepného vrtání ponorným kladivem se vzduchovým, nebo vodním výplachem a to ve všech typech horninového prostředí a geologických podmínkách. V naší nabídce naleznete vrtané studny různých dimenzí a provedení s vrtaným průměrem 195 – 241 mm a výstrojí 125 – 160 mm. Přesná volba optimálního řešení závisí vždy na konkrétních hydrogeologických poměrech lokality, účelu pro který má vrtaná studna sloužit, finančních možnostech zákazníka a také na dispozičních podmínkách. S tímto Vám velice rádi odborně poradíme a navrhneme pro Vás to nejlepší řešení, neváhejte nás kontaktovat zde. Samozřejmostí je návštěva u Vás na lokalitě, rekognoskace terénu, vyhledání vhodného umístění budoucí studny za použití kombinace odborných metod a metody biodetekce (proutkaření), zpracování kompletní dokumentace pro stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod.

  Využití vrtané studny

Vrtané studny představují v dnešní době nejběžnější a také nejefektivnější způsob jímání podzemní vody pro zásobování vodou chat, chalup, rodinných domků, stejně tak jako velkých podniků a obcí. Důvody pro realizaci vlastní vrtané studny bývají různé. Od čistě technických, kdy v okolí zájmové nemovitosti žádný jiný zdroj vody jednoduše není dostupný (např. veřejný vodovod), přes důvody čistě ekonomické, což je v kontextu plánu MŽP ČR až na čtyřnásobné zdražení odběru vody z veřejných vodovodů velice aktuálním tématem.  Plánované zdražování vody se však netýká odběrů podzemní vody z tzv. individuálních zdrojů, kterými jsou i vrtané a kopané studny využívané pro zásobování pitnou i užitkovou vodou pro jednotlivé odběratele. Proto je třeba pohlížet na realizaci vlastní studny ne jako na zbytečný výdaj, ale jako na dlouhodobou investici, která se Vám zcela jistě vyplatí. Rychlost návratnosti této investice je mimo jíné přímo úměrná objemu odebrané vody. Čím větší spotřebu vody máte, tím více se Vám vlastní zdroj vody vyplatí.

Postup při realizaci vrtané studny

 1. Váš kontakt s námi – zjištění vstupních informací, předběžné zhodnocení a návrh možností. V případě vzájemné dohody následuje krok 2.
 2. Návštěva lokality    – rekognoskace terénu, vyhledání vhodného umístění budoucí studny, volba vhodné vrtné technologie a předběžný návrh technických parametrů budoucího vtu (hloubka, průměr, výstroj), volba doplňkových a navazujících služeb (projektová dokumentace, osazení vrtu do šachtice, realizace vodovodní přípojky, odběry a analýza vzorků apod.). Následuje vytvoření cenové nabídky.
 3. Dohodnutí termínu realizace, závazná objednávka služeb, uzavření smlouvy….
 4. Fyzická realizace vrtu,  vrtné práce – vlastní realizace budoucí vrtané studny může být prováděna pouze těmito způsoby:

           a) v režimu tzv. průzkumného vrtu – v tomto případě se zjednodušeně řečeno nejprve provede vrt, ke kterému se později zpracuje potřebná dokumentace a vrt se legalizuje později.  Vrtné práce se provedou pouze na základě ohlášení místnímu obecnímu či městskému úřadu, předcházet by mělo doložení, nebo prohlášení vlastníka pozemku o neexistenci inženýrských sítí v místě relizace budoucí studny a souhlas se vstupem na pozemek. Dále by měl být zpracován jednoduchý technický projekt vrtných prací, který bude obsahovat mimo jiné technické parametry budoucího vrtu (hloubku, průměr, výstroj). Vlastní vrt bude již dimenzován a vystrojen stejně jako vrtaná studna, ze které se tak po jeho dokončení a splnění legislativních požadavků také stane. Na takto vyhloubeném a vystrojeném vrtu (budoucí studni) je nutné provést orientační hydrodynamické čerpací zkoušky, které umožní přesně vyhodnotit hydraulické parametry horninového prostředí, stanovit maximální možnou vydatnost studny, posoudit možný vliv čerpání vrtané studny na okolní zdroje podzemní vody a určit jaký typ čerpadla bude pro Vás ten nejvodnější. S využitím získaných údajů je pak následně zpracována projektová dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení vr ámci nichž je vydáno stavební povolení na vodní dílo (studnu) a povolení k odběru podzemních vod.

Tento postup je nutné aplikovat všude tam, kde není dostatek relevantních informací o místních poměrech například z jichž existujících hydrogeologických objektů (vrtů, studní apod.).

           b) na základě vydaného pravomocného stavebního povolení – v tomto případě je nutné nejprve zpracovat potřebnou projektovou dokumentaci, která obsahuje stavební část a hydrogeologické posouzení (viz. naše nabídka služeb zde), následně se na místně příslušném stavebním úřadě podá žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby budoucí studny a poté žádost o vydání stavebního povolení vodního díla a žádost povolení k odběru podzemní vody. Vlastní vrt se realizuje až později, po nabytí právní moci obou výše uvedených povolení.

Tento způsob lze zvolit v případě, že odpovědná osoba s odbornou způsobilostí projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (odpovědný řešitel – hydrogeolog) vyhodnotí, že o území existuje dostatek relevantních informací o geologické stavbě a hydrogeologických poměrech, které mu umožnují vyslovit kvalifikované odborné závěry (např. vyhodnocení vlivu odběru vody ze studny na okolní zdroje vody, nárokované množství odebírané vody, technické parametry budoucího vrtu apod.).

Jestli bude studna vrtaná vhodná právě na Vašem pozemku? Na tuto otázku nehledejte odpověď u sebe, konzultace s odborníkem je v tomto případě nezbytná, více na stránce zde.

KONSTRUKCE VRTANÉ STUDNY:

Vrtané studny hloubíme vlastní moderní vrtnou soupravou metodou nárazovo-točivého vrtání ponorným kladivem za použití vzduchového, případně vodního výplachu. Alternativně lze v odůvodněných případech použít metody rotačního vrtání pomocí jádrovek, třílistých dlát a nebo spirál.

Základní technické nároky na konstrukci a provedení vrtané studny závazně upravuje norma ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody.

 • Vrtný průměr
  Průměr hloubeného otvoru pro vrtanou studnu je volen v závislosti na několika různých předpokladech. Mezi ty zásadní patří místní geologické poměry, budoucí účel studny a musí být zvolen s ohledem k celkovému využití studny. V úvahu se musí vzít potřebná hloubka vrtu, tloušťka obsypu a těsnění a vnější průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpacího zařízení. Nejčastějším a obvykle optimálním profilem vrtání je průměr 191–280 mm Občas se hloubí vrty průměru 120–150 mm a zapouští se do nich tenkostěnná trubka z PVC průměru 110 mm. Jelikož tyto vrty konstrukčně neodpovídají normě, potýkají se často s kalnou vodou, se sníženou životností a haváriemi a u nás se s nimi rozhodně nesetkáte.
 • Vystrojení
  • Vnitřní pažnice/zárubnice: Vlastní stvol vrtané studny vystrojujeme speciálními pažnicemi PVC-U (modré, šedé), které splňují hygienické požadavky a mají atest na použití pro pitnou vodu. Průměr pažnice se navrhuje v souladu s celou konstrukcí vrtu; obvyklý je průměr 125–160 mm. V úsecích určených hydrogeologem se střídají úseky s plnou stěnou a úseky s perforací (otvory). V úseku od ustálené hladiny podzemní vody až mírně nad terén se vrt osazuje zásadně pažnicí s plnou stěnou, aby vrt mohl být dostatečně tamponován (zatěsněn) proti průniku balastních mělkých, nebo povrchových vod.  Pažnice musí být ve vyhloubeném otvoru umístěna centricky a u dna studny ukončena plnou částí, tzv. kalníkem, který plní funkci kalové jímky.
  • Vnější ochranná pažnice: Hlavním účelem účelem jejího použití je mechanicky stabilizovat stěnu vrtu pomocí ocelové pažnice tak, aby nebyl zemní tlak přenášen na vnitřní plastovou zárubnici a nedošlo k jejímu poškození. Používá se v nezpevněných, nesoudržných či jinak problematických partiích horninového prostředí a to v nadloží hornin ve kterých je situován vlastní kolektor podzemní vody. Typickým příkladem jsou třeba několik metrů mocné polohy jílovitých, štěrkovitých či písčitých sedimentů situovaných nad skalním (zvodnělým) prostředím. Přes celou tuto partii je nutné aplikovat ochrannou pažnici, jinak hrozí riziko poškození vnitřní zárubnice střihem, což v důsledku může způsobit ztrátu celého vrtu. Naše společnost disponuje speciální technikou, která aplikaci ochranné ocelové pažnice do vrtu umožňuje.

   V případě zárubnic PVC-U pro vrtané studny je potřeba se zaměřit také ještě na způsob spojování jednotlivých zárubnic (trubek). Existují dvě možnosti spojení:

   • hrdlovým spojem – zárubnice se do sebe zasadí na volno a spojení obou zárubnic se provede následně nýtováním.
    • Výhody
     •   je levnější ve srovnání se zárubnicí se závitovým spojem
    • Nevýhody
     • mnohem nižší pevnost spoje ve srovnání se zárubnicí se závitovým spojem
     • zárubnice nejdou v případě potřeby ve většině případů již vytáhnout z vrtu zpět ven aniž by došlo k jejich rozpojení
     • po určitém čase může ve zvodnělém úseku vrtu dojít k odkorodování nýtů a hrozí riziko rozpojení zárubnic

   Jedná se o levnější a používanější typ výstroje pro vrtané studny, kvalitativně patří toto provedení k tomu nejzákladnějšímu způsobu vystrojení. Pokud je to v možnostech zákazníka, doporučejeme použít zárubnice závitové, viz. níže.

   • závitovým spojem – používají se různé typy závitů v závislosti na dimenzi zárubnice
    • Výhody
     • rychlost montáže spoje
     • vysoká pevnost spoje – zárubnice jdou v případě potřeby z vrtu vytěžit (vytáhnout) zpět ven
     • možnost opakovaného spojování a rozpojování bez zásahu do struktury materiálu zárubnice
    • Nevýhody
     • vyšší cena ve srovnání se zárubnicemi s hrdlovým spojem (cca o 40-50 %)

   Tento typ výstroje již představuje vyšší třídu ve způsobu provedení vystrojení vrtu. Je sice dražší ve srovnání s hrdlovými zárubnicemi, ale lze u něj garantovat kvalitu a životnost.

   U všech zárubnic je samozřejmostí použití dýnka (dna) a uzavření vrtu proti nežádoucí manipulaci cizích osob.

 • Obsyp | Filtr
  Prostor mezi vnitřní pažnicí a stěnou vrtu (mezikruží) musí být vyplněn filtrační vrstvou, tzv. obsypem. K tomu  používáme čisté, tříděné říční kamenivo (vodárenský štěrk, zpravidla frakce 4–8 mm). Tloušťka a zrnitost obsypu se volí ve vztahu k charakteru zvodněného prostředí a úpravy vtokových otvorů pažnice. U příliš tenké vrstvy obsypu dochází k jejímu zalepení, kalení vody, snížení vydatnosti a životnosti vrtu.
 • Těsnění 
  Pažnice v horní části vrtu musí být opatřeny těsněním (cement, těsnící jíly, speciální těsnící bentonit) proti vnikání povrchové vody do studny.  Nejmenší tloušťka těsnění je 30 mm.
 • Úprava zhlaví | Manipulační šachta
  Zhlaví vrtané studny musí být upraveno manipulační šachtou (plastovou, betonovou) v souladu s normou ČSN 75 5115. Jejím ukolem je mimo jiné ochránit ústí vrtu a bezpečně zabránit vnikání nečistot nebo povrchové vody do studny.